Maghreb Arab Press

Wednesday  22  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2017   |   19:44

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ 19 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ
ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ/  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⴳⴰⵔ ⵛⴰⴳⵡⴰ ⵍⵓⵏⴳⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ 19 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ (ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵃⴰⴼⵉⴹⵉ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏⴰⵟ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ.

ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ( ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ)
ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⴳⴰⵔ ⵛⴰⴳⵡⴰ ⵍⵓⵏⴳⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ .

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⵔⴷⵡⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⵔⴷⵡⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⴰⵔ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ" ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ .

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⵜ ⴳ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ
ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵢ/  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴰⴼⴰⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰ ⵊⵓⵎⵓⵄⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⴽⵄⴱⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵔ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵣⴹⴰⵕ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵇⵥⵏ ⵎⵖⴷ ⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⴳ ⵡⵓⴳⵓⵣ, ⵏⵓⵎⴰⵍ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵃⴰⴼⵉⴹⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴱⵕⴰⵢⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵃⴰⴼⵉⴹⵉ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵢⵙⵍⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ « ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ -  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________