Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  25  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   16:16

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵢⵓⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵢⵓⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⴱⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵙⴳ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ 17 ⵏ ⵓⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙⴳ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵔ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵃⴱⴰⵏ 38% ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ (ⴰⵎⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵃⴱⴰⵏ 1574 ⴳⵉⵜⵙⵏ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵜⵉⵏⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 27 ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⴰⵜⵉⵏⴰ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⵜⵉⵏⴰ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 27, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⴽⴰⴱ ⵙⵓⵏⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ, ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 2 ⴷ 3 ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ -ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⴽⵔⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⴰⵎⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵔⴳⴳⵉⴳ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵜⵉⵏ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵢⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ
ⵖⴰⵣⵣⴰ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⴼⵍⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ, ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵉ ⵢⵎⴰⴹⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵯⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵊⵕⴰⴹⴰ..ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵎ
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⴷⵉⵜ ⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⴼⴰⵃⵎ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵛⵍⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵢⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳⵔ 21 ⴷ 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⴳⵔ 21 ⴷ 24 ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ11 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⵔⵜ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵎⴽⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵓⵢⵏⴰⵙ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________