Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  11  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   13:22

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵓⵥⵕⵉⵕ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ "ⴱⵉⴷ ⵓⵟⵓ ⵉⵏⴷⴰⵙⵜⵔⵉ"
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ "ⴱⵉⴷ ⵓⵟⵓ ⵉⵏⴷⴰⵙⵜⵔⵉ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵓⵥⵕⵉⵕ, ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴼⴹⴰⵏ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵢⵓⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ
  -  

ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴼⴹⴰⵏ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⵓⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴹⵓⵏⴰⵍⴹ ⵟⵕⴰⵎⴱ, ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ.

ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ (ⴰⵎⵉⵏⴰⴳ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵃⴼⵓⴹ ⵙⵙⵎⵀⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ.

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⴼⵔⵓ ⵉ "ⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ"
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⴼⵔⵓ ⵉ "ⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉⵜ : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ (ⵍⵅⵍⴼⵉ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵜⵏ ⵜⵉⵏⴳⵓⵔⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉⵜ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ (ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ),  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ « ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ..ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⵉⴱⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ 2017 ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ,ⴳ ⴰⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ » ⵉⴷⵍ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵎⴰⴼⴰⵢⵏ ⴳ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵚⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ »ⴳ ⴱⵢⵓⴱⵓⴳⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ,ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⴷⵍ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⴼⴰⵢ ⴳ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ,ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⵙⵙⵓⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵜⵓⵜⵜⵉⵢ ⵏ ⵓⴷⴼⵍ ⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵇⵔⴰⴼ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵜⵜⵉⵢ ⵓⴷⴼⵍ ⴰⵄⴷⴰⵏ, ⵙⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵇⵔⴰⴼ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________