Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  18  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   17:40

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵍⵎⵉⵛⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵔⴰⴷ ⴱⵉⴷⴷⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙⴳ 20 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵓⴽⵡⴰⵙ 23 ⵖⵓⵛⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵔⴰⴷ ⴱⵉⴷⴷⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ 20 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵔ ⵓⴽⵡⴰⵙ 23 ⵖⵓⵛⵜ.

ⵉⴷⴷⴰ ⵡⵎⵓⵔⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵏⵏⴰⵚⵕ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ (ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ)
ⵕⵕⵢⴰⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵏⵏⴰⵚⵕ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⵜⵉⴳⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⵙⵏⵓⵎⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⴳⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⵏⵓⵎⴰⵍⵏ ⵙⴳ 13:00 ⴰⵔ 23:00 ⵏ ⵉⴹ, ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵢⵔⵖⴰⵏ (ⴳⵔ 39 ⴷ 43 ⵜⴼⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵉ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ, ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵉⴼⴰⵏ ⴷⵓⴽⵉ ⵎⴰⵕⴽⵉⵥ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 39 ⵏ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⵀⴰⴱ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴷ ⴳ ⴰⴱⵔⵉⴱ ⵏ ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴽⵜⵉⵔⵉ)
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⴽⵜⵉⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 39 ⵏ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⵀⴰⴱ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴷ ⴳ ⴰⴱⵔⵉⴱ ⵏ ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵙⵙ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ 200 ⵉⴹⴼ ⵏ ⵉⴹ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 (ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ)
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⵣⵎⵓⵎ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵓⵎⵉⵍⵢⵓⵏ ⴷ 200 ⵉⴹⴼ ⵏ ⵉⴹ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 2018 ; ⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴹⵏ ⵢⵣⵎⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵡⵉⵊⵀⴰ 2 ⵎⵍⵢⵓⵏ, ⴷ 246 ⵉⴼⴹ ⴷ 45 ⵉⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⵍⴰ..ⵜⵢⴰⵎⴰⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⵉⴹⴰⵄⴰ ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⴰⴳⵓⵕⵕⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵙⵍ ⵙⵙⵔⵡⵍ
ⵙⵍⴰ  -  

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴳ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⵉⴹⴰⵄⴰ ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⴰⴳⵓⵕⵕⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⵜⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵙⵍ ⵉⵙⵙⵔⵡⵍⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⴰⵎⴷⴰⵀ ⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ 60 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ17 ⵖⵓⵛⵜ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵖⵓⵛⵜ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________