Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  19  ⵉⴱⵔⵉⵔ   2018   |   18:48

ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜⵜⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵜⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵜⵉⵎⵜⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴳⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ.. ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ(ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⴱⴱⵉⵜ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⵏ, ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ: ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵎⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵍⵎⵉⵚⴷⴰⵇⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ  -  

ⵙⵎⵖⵔⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ, ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷⵍⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⴳⵓⵣⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵍⵎⵉⵚⴷⴰⵇⵢⵢⴰ.

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ .. ⵕⵥⵥⵎⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ-ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  

ⵕⵥⵥⵎⵏⵜ, ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2026 ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⵉⴼⴰ), ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵉⵎⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵡⴹ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵓⵎⵓ 3 ⵡⵙⵙⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵓⵜⴳ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ « ⵉⵣⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2018 » ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵏⴳⵔⵉⵔ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ (ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵏ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ « ⵉⵣⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2018 » ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵏⴳⵔⵉⵔ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⵙ ⵜⵏⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵓⵃⴹⵓ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⴳⵔ 6 ⴷ 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵙ ⴰⵎⴽⴰⵜⴰ ⵏ 5% (ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵏ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⴳⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳⵔ 6 ⴷ 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 5%, ⵉⵣⵔⵉ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵙⴳ 64.2 % ⴰⵔ 69,2%, ⵙ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ 10,5 ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⵓⴽⵄⴱ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵍⵓⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵥⵕⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵍⴰⵏ ⴷ ⵇⵇⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵉⵏⴰⴳⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴷⵍⵙⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵉⵏⴰ ⵍⵎⵖⴰⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵥⵕⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵍⴰⵏ ⴷ ⵇⵇⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________