Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵉⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜⵙ ⴳ ⴳⵓⴱⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵉⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜⵙ ⴳ ⴳⵓⴱⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉ 2017 .

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⵓⵜⵛⵉⵛⵉ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⵣⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⵓⵜⵛⵉⵛⵉ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⵣⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵚⵚⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵜ ⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵕ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵓ ⵉⵙⵓⴼⵓ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵚⵚⴰⴷ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉ (ⵏⵏⵉⵊⵉⵕ) ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴰⵔ 19 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵕ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⵉⵙⵉ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ, ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵕ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 17.01 ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵉⵙⵉ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵉ ⵍⴽⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2017… ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ (ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵜⴽⴽⴻⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵉⵏⵏⴰⵢⵕ 2017 ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵟⵃⵏⵓⵏ ⴱⵏⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ, ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ « ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
ⴱⴰⵏⴳⵉ  -  

ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵢⴰⵏ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⴹⴰⴱⵉⵟ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ (ⵎⵉⵏⵓⵙⴽⴰ),ⵉⵜⵜⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵢⵢⴰ ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⴰⵕ ⵏ ⴱⴰⵏⴳⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵄⵍⴰⵢⵏ 660 ⵏ ⵉⵎⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉⵏⴳⵔ 23 ⴰⵔ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ( ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵀ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴷⵔⵓ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⵏ 660 ⵏ ⵉⵎⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵎⵉⵜⵔ ⴽⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵉⵏⴳⵔ 23 ⴰⵔ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵀ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2967: ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2967 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴳ13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵎⵣ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________