Maghreb Arab Press

News
Wednesday  21  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   03:25

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ,ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⵢⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ « ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ».

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⴷ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵡ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴳ 2018, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ 193 ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⴰⵙⵏⵣⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⵉⵡⵙ 71 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⵜⴰⵏⴼⴼⴰⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵡⵙⵏⵜ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵜⵉⵎⵏⵏⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ, 71 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵜⵏ 13 ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⵜⴰⵏⴼⴼⴰⵔⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ.

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵓⵎⴰ ⵛⴰⴽⵔⴰⴱⴰⵔⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ « ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ » ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 1,5 ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵍⵓⵕⵓ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ.

ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴹⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵏⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴷⵔⵉⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴷⵊⵉ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴹ ⵉⵖⵔⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴱⴰⵏⴽⵓⴽ  -  

ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵔⵏⴱⵉⵜⵛ ⴼⵉⵛⵉⵜⵛⵓⵍⵛⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵏⴽⵓⴽ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⵉⵎⵉⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴹⵉ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵎⵍⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ, ⵎⵓⵄⴰⴷ ⵍⵊⴰⵎⵄⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ : ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵕⵣⵎ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴰⴷ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴰⵔⵔⵓⴱ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⵖⴰⵏ 6 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵓⵜ 14 ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵉⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵙⵙⵍⵉⵄⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ, ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ, ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵢⴽⵕⴰ ⵡⵏⴳⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 20 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 20 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________