Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵉⵏⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵚⵚ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵕ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵉⵏⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⴷⵖ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⵓⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵔⵉ ⴰⵣⵓⵍⴰⵢⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵜⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵔⵉ ⴰⵣⵓⵍⴰⵢⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵢⵓⵏⵙⴽⵓ).

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴳ ⵎⵓⵏⵜⵉⴼⵉⴷⵢⵓ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴳⵕⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ
ⵎⵓⵏⵜⵉⴼⵉⴷⵢⵓ  -  

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵓⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ, ⵜⴷⵔⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵏⵜⵉⴼⵉⴷⵢⵓ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⴳ ⵎⵓⵏⵜⵉⴼⵉⴷⵢⵓ ⴳ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ, ⵟⴰⴱⴰⵔⵉ ⴼⴰⵙⴽⵉⵣ ⵙ ⵓⴱⵓⵕⵥ ⵏ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴳⵕⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⵜⴷⵔⵓ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴳⵕⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ
ⵎⵓⵏⵜⵉⴼⵉⴷⵢⵓ  -  

ⵜⴷⵔⵓ ⵜⴷⵔⵓ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵓⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⵚⵉⵕ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵏⵜⵉⴼⵉⴷⵢⵓ, ⴳ ⵜⵔⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴳⵕⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵕ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵉⵏⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ 2017 (ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ) ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵟⵓⵏⵓⵏ ⵢⵓⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵓⵡⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵔⵊⵉⵏⵉ ⵟⵓⵏⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵉⵙ (ⵎⴰⴱ), ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴱⵓⵔⵉⴷⴰ ⴹⴰⵕ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵥⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ ⵉⵡⴹ 15 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵢⵏ- ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ -ⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵅⵉⵢⴰⵎ)
ⵙⴰⵍⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵀⴰⵇ ⵍⵅⵉⵢⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵥⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ ⵉⵡⴹ 15 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵢⵏ- ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ -ⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2016 ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ (ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ), ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2016, ⵙ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵢⴳⴰ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ19 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ19 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________