Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵡⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵢⴰ (ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ)
ⴼⴰⵙ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵡⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⵔⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵢⴰ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵉⵏⴽⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵏⵛⵉⵙⵜⵕ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵔⵉⵣⴰ ⵎⴰⵢ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏ (ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵏⵛⵉⵙⵜⵕ.

ⵉⵏⵎⴰⵇⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⵖⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ/  -  

ⵉⵏⵎⴰⵇⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⴰⵙⵙ ⵏⵓⵏⵢⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵎⵣⴷⵖⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ .

ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵙⵏ ⵄⵍⴰⵢⵏ 40 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ (ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ)
ⴼⴰⵙ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⴱⵓⵟⵢⵉⴱ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽ ⵉ ⵢ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵄⵍⴰⵢⵏ 40 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ .

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵎⵓⴼⵜⵜⵉⵛ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵊⵉⵏⵕⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴰⵏⴱⴱⴰⵟ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⴼⵔⵉⴽⵓⵎ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ , ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵏⵉⴳ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵎⵓⴼⵜⵜⵉⵛ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⴳⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵍⵊⵉⵏⵕⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵓⵎⴰⵙ ⵡⵓⵍⴷⵀⴰⵡⵙ, ⴰⵏⴱⴱⴰⵟ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⴼⵔⵉⴽⵓⵎ), ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴰⵔ 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⵙ 66,10% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵎⴰⵔⵉⵏ ⵍⵓⴱⴱⵉⵏ 33,9% (ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ)
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵔⵓⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ “ⵙⵔ ⴷⴰⵜ” ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵡⵉ 66,10% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵜⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵎⴰⵔⵉⵏ ⵍⵓⴱⴱⵉⵏ 33,9% ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⴼⵕⵏⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵉⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵙⴰⵎⵉⵕⴰ ⵍⴼⵉⵣⴰⵣⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⴳⵍⵍⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵏⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (ⴰⵍⵓⵍⴰ), ⵙⴰⵎⵉⵕⴰ ⵍⴼⵉⵣⴰⵣⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ.. ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⴹⴰⵢ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ "ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ - ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ" ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ » ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ 12 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴷ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷⵔⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________