Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⵓⵊⵊⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ- ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⵓⵊⵊⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ- ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵕⴰ ⴷ ⵍⵢⵓⵙⵓⴼⵢⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ 74 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⴰⵎ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⵓⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵢⵄⵜⴰ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵢⵄⵜⴰ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵎⵔ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⵔⵏ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 24 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵣⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⵔⵏ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 24 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵎⵔ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵉⵙⵜⵉ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵔⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵛⵎⵎⴰⵛ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⵜ ⴳ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ
ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵢ/  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴰⴼⴰⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰ ⵊⵓⵎⵓⵄⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⴽⵄⴱⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵔ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴳ ⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴷ ⵜⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵡⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴽⵎⵍⵏⵜ ⴷⵖⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ
ⵕⵕⴱⴰⵟ/  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵚⵚⴰⴹ ⴳ ⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴷ ⵜⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵡⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴽⵎⵍⵏⵜ ⴷⵖⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⴰⵏ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴱⵓⵕⵚⵜ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 26 ⵎⴰⵕⵚ 2017
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

- ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 26 ⵎⴰⵕⵚ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________