Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵉⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵍⴳⵓⵍⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏⵉⴳ ⵢⵓⵎⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
04-07-17

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵢⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷⴷⵓ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⴳⵜ ».

ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴰⴷⵉⴷ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵡⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
03-07-17

ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷⵉⴷ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵡⵉⵙⵙ 29ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ 2 ⴷ3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ.

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
03-07-17

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵓⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
03-07-17

ⵉⵍⴽⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ ⴳ 3 ⴷ 4 ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⴷ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ
30-06-17

ⵕⵕⴱⴰⵟ/ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________