Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ , ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏ ⴷ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵉⵎ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵓⵎ ⴽⵍⵜⵓⵎ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⵙⵜⵔⵉⴷ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵍⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⴰⴳⴷⴰⵍ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⵙⵜⵔⵉⴷ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ, ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵍⵊⵉⴽⵉⵢⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵓⵎⵥ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⴽⵢⵓⵟⵓ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⵍⴼⴰⵅⵔⵉⵢⵢⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ "ⵔⵉⵜⵙⵓⵎⵉⴽⴰⵏ"
27-11-18

ⵜⵓⵎⵥ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ « ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴽⵢⵓⵟⵓ, ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⵍⴼⴰⵅⵔⵉⵢⵢⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ "ⵔⵉⵜⵙⵓⵎⵉⴽⴰⵏ".

ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵄⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⴽⵢⵓⵟⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ
27-11-18

ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵄⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⵃⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⴽⵢⵓⵟⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴰⵢⵙⴰⴽⵓ ⴽⴰⴷⵓⴽⴰⵡⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴽⵢⵓⵟⵓ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ « ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ », ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵍⵢⴰⴱⴰⵏ.

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⵙⵜⵔⵉⴷ, ⵜⴰⵎⵙⵎⴷⵢⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵍⵊⵉⴽⵉⵢⵏ
25-11-18

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⵙⵜⵔⵉⴷ, ⵜⴰⵎⵙⵎⴷⵢⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵍⵊⵉⴽⵉⵢⵏ.

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ "ⵅⴼ ⵜⵎⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵏ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵏⵏⵉⵇ"
24-11-18

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ "ⵅⴼ ⵜⵎⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵏ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵏⵏⵉⵇ".

ⵜⵉⵡⵉ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵟⵓⴽⵢⵓ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ "ⴳⵓⵢ" ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ
23-11-18

ⵜⵓⵎⵥ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ « ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⵓⴽⵢⵓ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ "ⴳⵓⵢ" ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⵔ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ