Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵜⵔⵣⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵣⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵯⵊⵊⵉⴼ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ

ⵜⵔⵣⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵣⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵯⵊⵊⵉⴼ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.

ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ "ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ ⴳⵓⵍⴼ ⴰⵏⴷ ⴽⴰⵡⵏⵜⵔⵉ"

ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ "ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ ⴳⵓⵍⴼ ⴰⵏⴷ ⴽⴰⵡⵏⵜⵔⵉ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⴱⵏⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵓⵎⵥⵏ 100 ⴰⵀⵉⴽⵜⴰⵕ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⴹⴰⵍ ⵏ  ⵉⴳⴳⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴽⵔⵉⵎ ⵍⵄⵎⵔⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ
20-09-18

ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ,ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴳⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵍⵄⵎⵔⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⴼⴰⵊⵔ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ 99 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.

ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴽⵓⴼⵉ ⵄⵏⴰⵏ
13-09-18

ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵎⵔⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴽⵓⴼⵉ ⵄⴰⵏⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵣⵉⴽ.

13-09-18

ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⴰⵕⴰⵚⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴽⵓⴼⵉ ⵄⴰⵏⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵣⵉⴽ.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ: ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵔⴱⴰⵜⵏ
24-08-18

ⵙⴼⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (26 ⵖⵓⵛⵜ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⵜⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⴰⵔⴱⴰⵜⵏ , ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

31-07-18

ⵙⵙⵉⵅⴼⵏⵜ ⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵛⴰⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵡⵏ ⵙ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⴽⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ