Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴰⴳⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵕⵓⵏⵚⵡⴰ ⵀⵓⵍⵓⵏⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴰⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴱⴰⵔⵉⵣ”, ⴳ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵖ.

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴰⵙⴼⵙⵔ “ⴰⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ”

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵕⵓⵏⵚⵡⴰ ⵀⵓⵍⵓⵏⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴰⵙⴼⵙⵔ “ⴰⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ”, ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 6 ⵉⴱⵕⵉⵔ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵏ « ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ » ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ 2016
06-03-17

ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ «ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ » ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ 2016.

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ
27-02-17

- ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵥⵉⵍⵏ,ⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵉⵜⵜⵡⵎⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ
19-02-17

/ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ .

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 23 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
09-02-17

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 23 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 9 ⴰⵔ 19 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵏ ⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ ⵎⴰⵔⵢⵓ ⵙⵡⴰⵕⵉⵙ
10-01-17

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ , ⴳ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵏ ⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ ⵎⴰⵔⵢⵓ ⵙⵡⴰⵕⵉⵙ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________