Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵉⵜⵜⵡⵎⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ

/ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ .

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 23 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 23 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 9 ⴰⵔ 19 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵢⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵍⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ
08-01-17

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵢⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵍⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⵏⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
05-01-17

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵎⵉⵜⵔ ⴽⴰⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ 163 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⴰⵎ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⵓⵖⵜ
22-12-16

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ
10-12-16

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵚⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵕ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
05-12-16

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵚⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵕ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________