Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵏ ⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ ⵎⴰⵔⵢⵓ ⵙⵡⴰⵕⵉⵙ

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ , ⴳ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵏ ⴱⵕⵟⵇⵇⵉⵣ ⵎⴰⵔⵢⵓ ⵙⵡⴰⵕⵉⵙ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵢⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵍⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵢⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵍⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⵏⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⵓⵖⵜ
22-12-16

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ
10-12-16

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵎⵔⵢⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵡⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵚⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵕ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
05-12-16

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵚⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵕ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ : « ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⴷⵏ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ”
02-12-16

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⴷⵏ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ”.

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ 45
02-12-16

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵓⴹⴰⴱⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵉⵎⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ 45.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________