Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵖ ⵊⴷⵉⴷⴰ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵚⵚⴰⵍⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴷⵖ ⴷⴷⵓ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵖⵜ « ⵉⴼ ⵙⴰⵏ ⵍⵓⵕⴰⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ »

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⵍⵎⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵖⵜ « ⵉⴼ ⵙⴰⵏ ⵍⵓⵕⴰⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ».

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ "ⴰⴽⵯⵉ ⵏ ⵉⴳⵉⵏⴰⵏ" ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵜⵎⴰⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵎⴰⵜⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ
18-09-17

ⵉⵙⵙⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ "ⴰⴽⵯⵉ ⵏ ⵉⴳⵉⵏⴰⵏ" ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵜⵎⴰⴷⵓⴷⵜ ⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⵖ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ « ⵉⴱⵉⴽⴰ » ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ.

ⵜⵔⵣⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ
12-09-17

ⵜⵔⵣⴰⴼ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷⴰⵙⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.

ⵜⴼⴽⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⴳ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ ⴷⴰⵜ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ
10-09-17

ⵜⴼⴽⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ, ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⴷⵓ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ « ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ : ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ».

ⵜⴳⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵣ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ
09-09-17

ⵜⴳⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵣ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⴷⵓ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ « ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ : ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ».

ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵣ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ
09-09-17

ⵜⴷⵔⵓ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵏⴽⵓⴼⵕ, ⵏⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴳⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵣ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 9 ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⴷⵓ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ «ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ : ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ».

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________