Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ 19 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⴳⴰⵔ ⵛⴰⴳⵡⴰ ⵍⵓⵏⴳⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ 19 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ.

ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ

ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵎⵓⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ.

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵢⵓⵏⵙⵙⵓⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵕⵕⴱⴰⵟ/ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵉ ⵢⵓⵏⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵏⴰⵏⴰ ⴰⴽⵓⴼⵓ ⴰⴷⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

 • ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ 19 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ
 • ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ
 • ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ
 • ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
 • ⵉⵙⵙⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ 25 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵜ
 • ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵓⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ
 • ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ
 • ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵔⴰⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ
 • ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ
 • ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵜ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵊⵓⴱⴰ
 • ⵉⵔⵣⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵊⵓⴱⴰ
 • ⵉⵔⵣⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵇⴱⵕ ⵏ ⵊⵓⵏ ⴽⵕⴰⵏⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ
 • ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ 9 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵜ
 • ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ
 • ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵊⵓⴱⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ
 • ⵉⵏⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 28 ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ
 • ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
 • ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⵓⵜⵛⵉⵛⵉ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⵣⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ
 • ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
 • ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ: ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ “ⴳⵔⵉⵏ ⵉⵏⵉⵔⵊⵉ ⴱⴰⵔⴽ”

ⵜⴰⵙⴼⵉⴷⵢⵓⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

 • Titre:
     ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ uⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 59 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
 • Titre:
     ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ

ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

20-02-17
20-02-17
20-02-17
20-02-17
20-02-17
19-02-17
19-02-17
19-02-17
19-02-17
18-02-17
17-02-17
17-02-17
17-02-17
17-02-17
16-02-17
16-02-17
02-02-17
02-02-17

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.