Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ.

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ.

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ.

ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

 • ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
 • ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ (ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ)
 • ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
 • ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜ ⵉⴳⵉⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴽⵉⵔⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ
 • ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵓⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏⵓⵕ ⵡⴰⵕⵣⴰⵣⴰⵜ 4, ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⵯⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴳⴷⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
 • ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ.. ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴷⵢⴰⵍⵉⵣ « ⴰⵎⴰⵍ ⵓⵍⴰⴷ ⵄⵣⵣⵓⵣ »
 • ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ..ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵎⵓⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
 • ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
 • ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ.. ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵙⴱⴰⵄ-ⵍⵃⴰⵢ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ
 • ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ..ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴰⵢⵙ « ⵍⴼⵉⵍⵓⴷⵔⵓⵎ ⴰⵏⴼⴰ »
 • ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⵓⵊⵊⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ- ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ
 • ⵉⵥⵥⵓⵍⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴰⵏⵚⴰⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
 • ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵢⴰ ⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ “ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ”
 • ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵢⴰ
 • ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵙ ⵓⴱⵔⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⴱⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵢⴰ
 • ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵢⴰ
 • ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ
 • ⵉⵍⴽⵎⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
 • ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵣⵕⵓ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴳ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ
 • ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ « ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵟⵏⵊⴰ-ⵜⵉⴽ » ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ

ⵜⴰⵙⴼⵉⴷⵢⵓⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

 • Titre:
     ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ uⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 59 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
 • Titre:
     ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ

ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

19-04-17
18-04-17
07-04-17
07-04-17
06-04-17
05-04-17
04-04-17
01-04-17
31-03-17
31-03-17
31-03-17
31-03-17
30-03-17
30-03-17
24-03-17
24-03-17
24-03-17
24-03-17

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.