Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵉⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜⵙ ⴳ ⴳⵓⴱⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ

/ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰ ⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵉⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜⵙ ⴳ ⴳⵓⴱⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉ 2017 .

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⵓⵜⵛⵉⵛⵉ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⵣⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⵓⵜⵛⵉⵛⵉ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⵣⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ.

ⵉⵙⵏⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵍⵡⵕⵕⴰⵇ, ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵏⵉⵏ

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰⵎⴰⵊⵓⵕ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵍⵡⵕⵕⴰⵇ.

ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

 • ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⵓⵜⵛⵉⵛⵉ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⵣⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ
 • ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
 • ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ: ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ “ⴳⵔⵉⵏ ⵉⵏⵉⵔⵊⵉ ⴱⴰⵔⴽ”
 • ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴳⵜⵉⵥⵍⵉⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴳ ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ
 • ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ… ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ
 • ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ
 • ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ
 • ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ
 • ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵡⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
 • ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
 • ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ
 • ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
 • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ: ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ “ⴳⵓⵜ ⴰ ⴳⵓⵜ” ⴳ 500 ⵀⵉⴽⵜⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ1-2 ⵏ ⵏⴼⵉⵙ
 • ⵉⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ » ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴰⵃⴱⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵉⵏ
 • ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵜⵓⴱⵢⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
 • ⵉⵔⵣⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴼⴷⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵍⵍⴰⵃ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.
 • ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
 • ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ..ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵣⵏⵜ ⵏ « ⵍⴳⵓⵎⵉ » ⵏ ⵜⵣⴷⵖⵜ ⵏ 1999 ⵏ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⵣⴷⵉⵔ
 • ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵕⵥⵎ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ-ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴳⴰⵏⵜ
 • ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⵚⵕ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

ⵜⴰⵙⴼⵉⴷⵢⵓⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

 • Titre:
     ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ uⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 59 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
 • Titre:
     ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ

ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

21-01-17
20-01-17
20-01-17
20-01-17
17-01-17
17-01-17
17-01-17
12-01-17
12-01-17
10-01-17
10-01-17
10-01-17
10-01-17
10-01-17
09-01-17
08-01-17
07-01-17
07-01-17

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.