Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  22  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   06:36

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ… ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ.
ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ… ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ
10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵣⵕⴰⵢⴱ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵕ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⵎⵍⵍⴰⵃ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ 110 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⴷⵔⵀⴰⵎ.

ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴽⵛⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ..ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ” ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⴳ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵡⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵍⴰⵀⴰ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵉⴷ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ 23 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⴰⵎ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴱⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙⴰ, ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵇⵛⵉⵛ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⵢⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⴱⴱⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵙⵄⴷⵉⵢⵢⴰ, ⴳ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵓⴹⵖⴰⵔ ⵏⵉⴳ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.