Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ 791 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ   -  
ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴽⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ (11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ), ⵉⴼⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ 791 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵟⵟⵢⴰⵎⴰⵥ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵡⵉⵏ.
ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ 791 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵡⵎⵥⵏⵉⵏ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏ 555 ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵥⵏ.

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵎⵥⵏⵉⵏ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴷ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ 236 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵙⴰⴳⵯⵎ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⵜ, ⵢⴰⵊⵊ ⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵯⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.