Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   11:56

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ « ⵡⴰⵏ ⴱⵍⴰⵏⵉⵜ ⵙⴰⵎⵉⵜ»

ⴱⴰⵕⵉⵥ  -  
ⵉⴷⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ «ⵡⴰⵏ ⴱⵍⴰⵏⵉⵜ ⵙⴰⵎⵉⵜ».
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ « ⵡⴰⵏ ⴱⵍⴰⵏⵉⵜ ⵙⴰⵎⵉⵜ»
12 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵢⵉⵡⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵙⵉⴳⵡⵉⵏ, ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⴰⴽⴰⴱⵓⵔ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ.


ⵢⵓⴼⴼⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵚⵉⵏ ⵜⵉⵥⵥⵓⴳⵏⴰ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.


ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵣⵣⵓⵎ ⵉⵍⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴷ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵊⵉⵎ ⵢⵓⵏⴳ ⴽⵉⵎ.


ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴼⵉⴷⵢⵓ ⵅⴼ ⵜⵢⵓⵎⵥ ⴳ 12 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴱⴰⵕⵉⵥ ⵅⴼ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.