Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   12:31

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⵡⴰⵏ ⴱⵍⴰⵏⵉⵜ ⵙⴰⵎⵉⵜ »

ⴱⴰⵕⵉⵥ  -  
ⵉⴷⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴳ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⵡⴰⵏ ⴱⵍⴰⵏⵉⵜ ⵙⴰⵎⵉⵜ » ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ.
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⵡⴰⵏ ⴱⵍⴰⵏⵉⵜ ⵙⴰⵎⵉⵜ »
12 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵢⵉⵡⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵍⵉⵣⵉ , ⵉⵣⵓⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵃⴹⴰⵡ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴼⴼⵉⵔ ⵢⵓⴼⴼⵉ ⴳ ⴰⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵍⵉⵣⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵔⵓⵏ .


ⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵣⵓⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵊⵉⵎ ⵢⵓⵏⴳ ⴽⵉⵎ , ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⵉⵊⵉⵜ ⵎⴰⴽⵔⵓⵏ.


ⵜⵔⵣⵓ ⵜⴰⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⵡⴰⵏ ⴱⵍⴰⵏⵉⵜ ⵙⴰⵎⵉⵜ »,ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵉⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵣⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ (ⴽⵓⴱ) ⴳ ⴱⴰⵕⵉⵥ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⴱⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵜⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ , ⵙⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⴳ ⵉⵎⵥⵍⵉ, ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵙⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.