Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  20  ⵎⴰⵢⵢⵓ  2018   |   17:40

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ   -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ
09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ « ⵎⵔⵙⵜⴰⵏ », ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉ ⴳ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵖⵕⵎ ⵏ ⵍⵎⵍⵍⴰⵃ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ « ⴱⵏⵏ ⵢⵓⵙⴼ ».

ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⴽⵛⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ “ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ..ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ” ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⴳ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵥⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵢⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⵙⴳ « ⴷⴰⵕ ⵍⴱⴰⵛⴰ », ⴰⵔ ⵜⴰⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵏ « ⴱⵏⵏ ⵢⵓⵙⴼ », ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ.

ⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⴳⴰⴷ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵕ ⴰⴷ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ 100 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⵔⵀⴰⵎ, ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵟ ⵉ ⵡⴳⴰⴷⴰⵣ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓⵜⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ (ⵜⵜⴰⴷⵍⴰⵡⵉ, ⵍⵄⵎⵔⵉ, ⵅⵕⴱⵓⵛ, ⵙⵙⵔⵙⴰⵔ1 ⴷ2, ⵍⴱⴰⵛⴰ, ⵍⵃⴰⵊ ⵟⵟⴰⵀⵕ, ⴱⵓⵅⴰⴱⵢⴰ), ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ (ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ, ⵍⵎⵅⵜⴰⴱⵔⵉⵏ) ⴷ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ ⵏ « ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ».

ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ 7 ⵏ ⵉⴳⵔⵔⴰⵎⵏ (ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵓⵙⴼ ⴱⵏⵏ ⵄⵍⵉ, ⵍⵇⴰⴹⵉ ⵄⵢⵢⴰⴹ ⴱⵏⵏ ⵎⵓⵙⴰ, ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⵜⴱⴱⴰⵄ, ⵄⴰⴱⴷ ⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵙⵙⵀⵍⵉ, ⴰⴱⵓ ⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⵙⴱⵜⵉ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵍⵖⵣⵡⴰⵏⵉ).

ⵙⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵜⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵎⵉ ⵢⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵕ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.