Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  20  ⵎⴰⵢⵢⵓ  2018   |   17:38

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ.
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ “ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵔⴼ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵀⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ”.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.