Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:05

ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ

ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.
ⵉⵏⴰⵡ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ
13 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵙⵓⵙⵜⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵍⵢⴰⴽⴰⵎ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⵏ ⵎⴰⵛ ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵍⵢⴰⴽⴰⵎ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⴷ ⴷ ⵜⴰⵔⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏⴰ.

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⴷ ⵉⵢⵉⴼⴳⴰⵏⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵣⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ .ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⴰ ⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵓⵙⵓⵍ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵉ ⵃⵜⵜⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.