Maghreb Arab Press

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴳ ⵜⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ.
ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ
12 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018
ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ.
 
"ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷ, ⵜⴳⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⴽⵔⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴽⴽⵯⵏ ⵉⴱⴹⵓ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵜⵍⵎⴰ ⵜⵎⵍⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵍⵙⴰⵎ", ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵢⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵏⵏⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵎⵓⵍⵍⵉⵏ.
 
ⵉⵖⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵔⵅⵓⵏⵜ ⵜⴽⵍⵉⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵇⴱⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵅⵉⵔ ⴷ ⵍⵉⵃⵙⴰⵏ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵢⵏⵎⵓⵔⵉⵢⵏ.
 
ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵄⵙⴽⵕⵉⵜ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.   
 
ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵄⵙⴽⵕⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵖ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ. 
 
ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ, ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⴷ ⴳ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵙⵙⴽⵯⵛⴰⵎⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵢⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ.
 
ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ, ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼ.
 
ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵏⵣⵍⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ. 
 
ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ (ⵙⵙⵓⵍⴰⵍⵉⵢⵢⴰⵜ) ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⴷ.    
 
ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵀⵉⴽⵜⴰⵕ ⵉⵔⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⵏⵖⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.  
 
ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵉⵖⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴰ ⵉⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵕⵥⵉⵎⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵉ ⵢⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⴰⴷ ⵕⵥⵎⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵙ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.
 
ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵖⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵙ ⴰⵢⵜⵏ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵇⵇⵓⵎⵓⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⴰⵏ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴰⴷ ⵜⵏⵍⵣ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⵔⴰⵡⵍⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙⵏ. 
 
ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵙ ⵉⵖⵔⴰ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⴷⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵙⵇⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵎⵎ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵓⴳ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ.
 
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵖⵜⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵖ ⵜⵉⵎⵔⴳⴰⵍⵉⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⴷⴼⵜ.
 
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 2017-2018.
 
ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⴰⵡⵕⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 2015-2018 (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ 2015-2021), ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵜⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 2016-2018.
 
ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 2017-2018, ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ 10 ⴷ 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018 ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
 
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ.
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.