Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵥⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2000, ⴷ ⵅⴼ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ
10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵕⴰ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ :

« ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 11 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⵍⴰⵡⴰⵍ 1438 ⵀ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017, ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ».

ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ».

ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2000, ⴷ ⵅⴼ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ.

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ ⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⵟⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ 27, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ, ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⵓⵍ ⵙⵔ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵖⵓⵍ ⵙⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⴰⴷ.

ⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⵓⴼⵉⵏ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵔⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.