Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:06

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ

ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵏⵏⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⴱⴰⵏⴳⵓ ⵓⵏⴷⵉⵎⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵎⴰⵕⵛⴰⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵜⵉⵙⵙ 18.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷⵖ, ⵉⵣⵣⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵡⵜ ⵍⵎⴷⴼⴰⵄ 21 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵢⴷⵖ, ⵣⵣⵓⵍⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⵙⵉⵜⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ -ⵍⴰⵡⵙⵉⵎⴰ- ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙⴰⵎ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴹⵕⴰ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴷⵏⴰⵏ ⵕⵕⵎⵎⴰⵍ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵏⵏⴰ ⵢⵎⵥⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵓⵅⵜⴰⵔⵉⵄ ⵓⵔⵓⴱⴱⵉ.

ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙⴰⵎ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴹⵕⴰ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵏⵚⵕ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵕ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵍⴰⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⴷ ⵓⵢⴷⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵏ «ⵓⵎⵓⵙⴰⴱⵢⴰⵏ » ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ ⵊⴰⴽ ⵀⵓⴱⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵎⴰⴽⵙ ⴱⵍⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵕⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵣⵉⵖ ⴳ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ, ⵉⴷⵔⵓⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷⵖ.

ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵡⵉⵙⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵃⵇⴰⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⵍⵎⴰⴷ ⵓⵙⴰⵎⴰ ⵎⴼⵜⴰⵃ, ⵏⵏⴰ ⵢⴼⵓⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵎⵣ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⵃⵙⴰⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵄⴹⴹⴰⵕ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.