Maghreb Arab Press

read more

ⵕⵕⴱⴰⵟ.. ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵄⴷⵉⵜ ⵢⴰⵙⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
29-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵄⴷⵉⵜ ⵢⴰⵙⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵙ ⵉⵙⴰⴳⵯⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵄⴷⵉⵜ ⵢⴰⵙⵉⵏ
27-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵄⴷⵉⵜ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵍⴽⵓⵍⵉⵊ ⴷⵓ ⴼⵕⴰⵏⵚ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016
20-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵕⵥⵎⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ
28-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⴰⴱ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 24 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ , ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « « ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵎⴰⴳⵜ ⵉⵍⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵊⵓⵏⴷⵉ
25-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵊⵓⵏⴷⵉ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷⴰⵔⵙ 79 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ,ⴰⵎⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵏⵡⴰⵔ ⵍⵊⵓⵏⴷⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 23 ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ... ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ “ⵜⴰⴼⵍⵙⵜⵏ ⵓⵔⵔⴰ ⵜⵇⵇⴰⵕ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ”
21-02-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-  -  

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵅⴼ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵎⵉ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵙⵎ “ⵜⴰⴼⵍⵙⵜⵏ ⵓⵔⵔⴰ ⵜⵇⵇⴰⵕ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ”, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ “ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ”.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  -  

ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 16-26 ⵏ ⵎⴰⵏⴽⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⴳⵣ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________