Maghreb Arab Press

read more

ⵉⵙⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ
28-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⴰⴱ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 24 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ , ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « « ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵎⴰⴳⵜ ⵉⵍⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵊⵓⵏⴷⵉ
25-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵊⵓⵏⴷⵉ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷⴰⵔⵙ 79 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ,ⴰⵎⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵏⵡⴰⵔ ⵍⵊⵓⵏⴷⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 23 ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ... ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ “ⵜⴰⴼⵍⵙⵜⵏ ⵓⵔⵔⴰ ⵜⵇⵇⴰⵕ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ”
21-02-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-  -  

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵅⴼ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵎⵉ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵙⵎ “ⵜⴰⴼⵍⵙⵜⵏ ⵓⵔⵔⴰ ⵜⵇⵇⴰⵕ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ”, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ “ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ”.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ
13-02-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ/  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵔⵣⵓ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴼⴼⵉⵔ 14 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵡⵏⵖⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
10-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ «ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳⵔ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⵜ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ» ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
09-01-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2967 “ⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ”.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵕⵥⵎⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________