Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
18-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵥⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵍⵢⴰⵣⴰⵎⵉ, ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵕⵥⵎ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" "maparchives.ma", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ
17-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ "maparchives.ma", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵍⴰⵡⵙⵉⵎⴰ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ"
17-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵍⴰⵡⵙⵉⵎⴰ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵙⵙⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴼⴽⴰ ⵉⵖⵕⴰⴱⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⴳⵉⵏ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
13-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ "ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵏ" ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ: ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵜⴰⵎⵛⴰⵛⴽⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴱⵉⴷⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ
09-07-18
ⴰⵚⵉⵍⴰ  -  

ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵛⴰⵛⴽⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵢⴰⵔⵏ ⴰⵏⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵎⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ: ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵡⵎⵏⵉⴷ?".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ : ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵉ ⵏⵓⵕ » ⵉⵜⵜⵓⵎⵣⵏ ⵙⴳ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵏⵣⵉⵏ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
06-07-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ « ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵜⵉⵏ ⵉ ⵏⵓⵕ », ⵉⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵣⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵏⵣⵉⵏ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________