Maghreb Arab Press

ⴰⴽⵡⴰⵙ  18  ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ  2018   |   16:07

read more

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵅⴼ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
15-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵙⴳ 26 ⴰⵔ 28 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ
15-01-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⴱⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵙⴳ 26 ⴰⵔ 28 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⴷ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (2968) ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ "ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⵉⵜⵉⵏ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵊⴷ ⵍⵅⴰⵍⴰⴼ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ
12-01-18
ⵙⵍⴰ  -  

ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵓⴽⴰⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⵍⵅⴰⵍⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968
12-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968 ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵍⴰⵖⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
"ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱ" ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ
12-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ "ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⵙⴱ" ⵏ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ "ⴼⵓⵍⵟⵉⵕ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ, ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵇⴱⵓⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ, ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵏⴳⵔⴷⵍⵙⴰⵏⵜ
12-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴱⴷⴷⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵅⴼ ⵜⵏⴳⵔⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵙⵡⴰ ⴳⵔ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵏⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⵏⵖⴷ ⴳⵔ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⵉⵚⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

"ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵢⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⴰⵏⵉⵏ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ "ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵢⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⴰⵏⵉⵏ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ