Maghreb Arab Press

read more

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ: ⵍⴼⵉⵍⵎ "ⴰⵏⴱⴷⵓ 93" ⵏ ⴽⴰⵔⵍⴰ ⵙⵢⵎⵓⵏ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⵜⴰⵔⵜ
01-10-17
ⵙⵍⴰ  -  

ⵢⵓⵎⵣ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⵙⴱⴰⵏⵢ "ⴰⵏⴱⴷⵓ 93 " ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵉⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴽⴰⵔⵍⴰ ⵙⵢⵎⵓⵏ ⵉⴹⵍⵢ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵄⵜ
30-09-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵎⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⴰⵙⵙⵏⵏⴰⴹ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵣⵉⵄⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵀⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵓⴼⵢ ⵍⵀⵍ ⵏⴰⵛ,ⵉⵏⴰⵉ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⴰⵙⵙⵎⵄⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵣⵉⵄⵜ ⵅⴼ ⵎⵛ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⴽⵓⴼⴰ : « ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵉ ⴰⴷ ⴼⴽⵖ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ»
19-09-17
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵍⵢⵓⵏⵙⴽⵓ), ⵉⵔⵉⵏⴰ ⴱⵓⴽⵓⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵉ ⴰⴷ ⴼⴽⵖ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ
28-08-17
ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵀ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
26-07-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴼⵓⴽⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ “ⵏⵜⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ: ⵉⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴳⵔ 24 ⴷ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ
06-07-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ14 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⵉ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⴳⵔ 22 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴳⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ "ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ - ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ" ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ» ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________