Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵖⴰⵡⵍ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ (ⵓⵙⵓⵔⵙ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⵢⴰⵜ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵙⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵖⴰⵡⵍ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵢⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⵚⴰⴼⵉ ⵎⵓⵎⵏ ⵄⵍⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017
17-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⵚⴰⴼⵉ ⵎⵓⵎⵏ ⵄⵍⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵅⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⴰⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
16-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵔⵔⵣⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ"
15-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵣⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ" ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵡⵕ
12-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵡⵕ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵔⵔⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ « ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ
10-10-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ « ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ « ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵖⵜⵙⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ "ⵉⵔⵏⴰ" ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ
08-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵖⵜⵙⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵉⵔⵏⴰ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ