Maghreb Arab Press

read more

ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⴼⵜ ⵏ ⵍⴰⵜⵕ ⵏ "ⵍⴰⴷⵉⴻⵉⵏ" ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵔⴰⵍⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
15-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵕⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵊⵉⵏⴰⵜ ⵓⴼⴰⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵔⴰⵍⵜ, ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵍⴰⵜⴰⵕ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⵏ "ⵍⴰⴷⵉⴻⵉⵏ" ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ "ⵓⵎⵓⵙⴰⴱⵢⴰⵏ" ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵙ 15.000 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓ "ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ"
15-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

"ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ" ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⴳⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ
13-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ‌), ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⴰⵜ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ... ⵜⵓⵎⵎⴰⵣⵏ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵜ ⴳ 8 ⵎⴰⵕⵚ ⵓⵍⴰ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
08-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵙⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵓⵔ ⵉⵅⵚⵚⵉ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⴳⴳⵯⵎ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 8 ⵎⴰⵕⵚ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵙ ⵏ ⵜⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ : ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⴼ ⴰⵡⵜⵜⵓ
07-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵉⴼ ⴰⵡⵜⵜⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ
07-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵣⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ "ⴽⵓⵍⵉⵊ ⵓⴼ ⵙⴰⵢⵏⵙ" ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵕⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⵏ "ⴳⴰⵍⵡⵉⵢ" ⴷ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ "ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ" ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴷⴰⴱⵍⵉⵏ (ⵉⵕⵍⴰⵏⴹⴰ)  -  

ⵉⴷⵔⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴷⴰⴱⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⵎⵀⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ "ⴳⴰⵍⵡⵉⵢ" ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴳⵔ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ "ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ" ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ "ⴽⵓⵍⵉⵊ ⵓⴼ ⵙⴰⵢⵏⵙ" ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵕⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⵏ "ⴳⴰⵍⵡⵉⵢ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________