Maghreb Arab Press

read more

ⵉⵎⵔⵣⵓ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷⴼⴼⵉⵔ 14 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵡⵏⵖⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
10-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ «ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳⵔ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⵜ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ» ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
09-01-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2967 “ⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ”.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ “ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ”
29-11-16
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ “ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ” ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⵔⵓⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ , ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⵔ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, 1912-1956” ⵏ ⴱⴰⵀⵉⵊⴰ ⵙⵉⵎⵓ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ
24-11-16
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⴰⵣⴷⴰⵜ ⵉⴹⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ , ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⵔ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, 1912-1956” ⵏ ⴱⴰⵀⵉⵊⴰ ⵙⵉⵎⵓ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ”, ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵙⵉⵎⵍ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ ⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
11-11-16
ⴰⵙⵙⵉⵎⵍ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ ⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ⴰⵙⵙⵉⵎⵍ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ ⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ”.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ “ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ” ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
02-11-16
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ “ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ” ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ/  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ 12 ⴰⵔ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________