Maghreb Arab Press

read more

ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ “ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ”
29-11-16
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ “ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ” ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⵔⵓⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ , ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⵔ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, 1912-1956” ⵏ ⴱⴰⵀⵉⵊⴰ ⵙⵉⵎⵓ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ
24-11-16
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⴰⵣⴷⴰⵜ ⵉⴹⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ , ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⵔ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, 1912-1956” ⵏ ⴱⴰⵀⵉⵊⴰ ⵙⵉⵎⵓ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ”, ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵙⵉⵎⵍ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ ⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
11-11-16
ⴰⵙⵙⵉⵎⵍ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ ⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ⴰⵙⵙⵉⵎⵍ ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ ⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ”.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ “ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ” ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
02-11-16
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ “ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ” ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵏⵏⵓⵃⵉ, ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ “ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ” ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
02-11-16
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

(ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵖⴰⵣⵉⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵏⵏⵓⵃⵉ, ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ “ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ” ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⵖⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵄⴽⴽⴰⴼ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ “ⵙⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕ ⴰⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ”
26-10-16
ⵕⵕⴱⴰⵟ/  -  

(ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏⵃⵎⵎⵓ) ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵄⴽⴽⴰⴼ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵍⵓ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵙⵎ “ⵙⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕ ⴰⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ” ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⴼⵔⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2967 “ⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ”.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________