Maghreb Arab Press

« ⵎⴰⴱ ⵡⴰⵊⴷⴰ . ⵎⴰ » « www. Mapoujda.ma » ⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴳⴰ « ⵎⴰⴱ ⵡⵊⴷⴰ . ⵎⴰ » « www. Mapouajda.ma » ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴷ ⵉⴳ ⵡⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ 12 ⵉⵙⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵅⵓⵚⵚⴰ ⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ.
« ⵎⴰⴱ ⵡⴰⵊⴷⴰ . ⵎⴰ » « www. Mapoujda.ma » ⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ
10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⴳⵛⵎ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⴰⵟⵉⵔⵏⵉⵟ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵜ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.