Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  15  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   01:25

ⴰⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵯⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⴳⴰⵢ

ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  
ⴽⵎⵍⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵯⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⴳⴰⵢ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳⵔ 10 ⴰⵔ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ" ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⴰⴹⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ" .
ⴰⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵯⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⴳⴰⵢ
14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵙⵔⵙ ⵢⴰⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳⵉⵙ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵉ ⵉⵏⵣⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.