Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  24  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   15:56

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2967 “ⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ”.
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⴳⵎⵏⵜ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵜⵀⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ), ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴽⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ “ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵔ 10 ⴷ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2967 ⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ”.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.