Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   12:14

"ⴼⴰⴱⴰ" ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵙⵄⴰ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⵙⵄⴰ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ (ⴼⴰⴱⴰ) ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵙⴳ 7 ⴰⵔ 9 ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵇⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.
ⴼⴰⴱⴰ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵙⵄⴰ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙ
15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴱⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ "ⴼⴰⴱⴰ" ⵕⵕⴰⵚ ⵍⴰⵅⴹⴰⵕ (ⴰⵏⴼⵓⴱⵕⵉⵙ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵜ) ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ (ⵏⴰⵏ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ) ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⵉⵇⵇⴰⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ "ⴼⴰⴱⴰ", ⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⴳ 14 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2014, ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ". ⵉⴳⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ "ⴼⴰⴱⴰ".

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⴷ, ⴽⵛⵎⵏ ⵙ "ⴼⴰⴱⴰ" ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ "ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ" ⴷ "ⵙⵉⵔⴰ ⵍⵢⵓⵏ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⴰⵔⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⴽⴽⵓⵍⵓ ⵢⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.