Maghreb Arab Press

ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ

ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  
ⵉⴱⴷⴰ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵣⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴰⴷ.
ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ
01 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵏⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵣⵍⵉ, ⴷ ⴰⵕⴽⴰⴹ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⵎⴰⵙ ⵉⴷⴷⵓⵔ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵉⴳ ⴷ ⵉⵃⵟⵟⵓ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⵢⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵎⵎⵜⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.