Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   10:59

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵢⵢ ⴷⴷⵢⵓⵔⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵛⴽⵉⵍⵉⵜ, ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵢⵢ ⴷⴷⵡⵉⵔⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⴰⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ.
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵢⵢ ⴷⴷⵢⵓⵔⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵢⵢ ⴷⴷⵢⵓⵔⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵣⵊⵊⴰⵍ ⵎⵓⵕⴰⴹ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⵜⵜⴰⵀⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵏⵏⵢⴰⴱⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵣⵓⵔ ⴷⴷⵡⵓⵔⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵎⵓⵜ, ⴰⵛⴽⵓ « ⵢⵓⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴽⵓⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵔⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵃⴹⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ».

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴼⵖⵜ ⴼⴰⵔⵉⴷⴰ ⴱⵍⵍⵢⴰⵣⵉⴷ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵖⵕⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵢⵢ ⴷⴷⵡⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⴽⵛⵛⴰⵎ, ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⵚⵃⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵉⵄⵎⵎⵕⵏ ⵙ ⵏⵏⵓⵚⵟⴰⵍⵊⵢⴰ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵇⵕⵕⴱⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵓ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.