Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:41

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⴳⵔ 22 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴳⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ "ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ - ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ" ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ» ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⴳⵔ 22 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴳⵕⵕⴱⴰⵟ
10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷⵖ, ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⴹⴰⵢ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔ ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵡ ⵣⵓⵏⴷ ⵛⵛⵄⴱⵉ ⵙ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵣⵎⴻⵎⵎⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⴼⵕⵕⵊⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴷ ⵉⵏⵏⵔⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ 2.4 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ 9 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ », ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2001, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵉ ⵖⵓⵕ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ.

ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉⵡⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.