Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   12:30

ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⴱⴷⴰ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵎⵉⴷⵉ (ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ)

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵄⴷⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⵎⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵏⴱⴷⵓ ⵢⴰⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴰⵙⵙⴰⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ.
ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⴱⴷⴰ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵎⵉⴷⵉ (ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ)
16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵎⵣⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ(ⵏⴰⵎⴱⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵙⵃⴰⵇ ⵃⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ « ⵎⴰⵙⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵜⵓⴼⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵡⴹ ⴳ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⵓⵔ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⴽⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ » ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ « ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ».


ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⴰⵜⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ « ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵣⵉⵍ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ », ⵉⵣⵓⵍⴰ ⴳ ⴰⵎⵏⴰⴹ ⵢⴰⴷ ⵏ ⴰⵙⵉⵜ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ (ⴼⴰⴱⴰ) ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵜⵉⵙⴳⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵎⵙⵖⴰⵔⵓ ⴷⵍⵍⵓⵍⵉ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.