Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   00:23

ⵜⵙⵙⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵏⵢⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ "ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⴷⵊⴰⵣ"

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ "ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⴷⵊⴰⵣ" ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴰⵡⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵖⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵣⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵢⵜⵜⴳⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵇⵕⵕⴰⴱ ⵙ ⵢⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ.
ⵜⵙⵙⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵏⵢⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⴷⵊⴰⵣ
26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵕⵥⵎ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⴰⵣⵓⵕ ⵏ ⵓⴱⵢⴰⵏⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵡⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎ, ⵉⴷⵡⴰⵔⴷ ⴳⴰⴼⵉⵍⵓⵎⴰⵏⴰⵏⵜⵣⵡⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵚⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵅⵛⵏ ⴰⵏⵥⵡⵉ.

ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ, ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵃⵊⵊⵉ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵉⵍⵉⵍⵢⴰ ⵛⵉⴼⴳⵉ ⴽⵓⵍⴰⴽⵓ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵣⵣⵓⵎ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ « ⵙⴰⴽⵙⵓⴼⵓⵏ » ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵙⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴼⴰⵢⵣ ⵍⵄⵎⵎⵓⵔⵉ, ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵍⴱⵢⴰⵏⵓ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⵎⵡⴰⵙⵉⵙ ⵙⴰⵏⵛⵉⵥ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.