Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   20:30

read more

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵅⴼ “ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ”
13-09-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵅⴼ “ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ”, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ « ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ
03-08-17
ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ  -  

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ
15-05-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵉⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳⵓⵏⵢⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
28-04-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ/  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵓⵏⵢⴰ ⵓⵎⵏⵉⴳ
27-04-17
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵓⵏⵢⴰ ⵓⵎⵏⵉⴳ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ , ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵜⵉⵊⴰⵔⵉ ⵡⴰⴼⴰ ⴱⴰⵏⴽ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⴳⵔ 4,5 ⴷ 5,5 % ⴷ ⵓⵙⴱⴷ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ 3 % ⴳ 2021.
20-04-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ 4,5 ⴷ 5,5 % ⴷ ⵓⵙⴱⴷ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴰⵔⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⴰ 3 % ⴳ 2021.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵍⵉⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵕⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵃⵍⵉⵎⵉ, ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⵉⵎⵓ ⴱⴰⴳⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________