Maghreb Arab Press

read more

28-03-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ
27-03-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳⵔ 20 ⴷ 24 ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵏⵣ ⵏ ⵓⵣⴷⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ
22-03-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⴰⵏ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴱⵓⵕⵚⵜ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ
21-03-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⴽⵓⵙⵓⵎⴰⵕ ⴷ ⵎⴰⵕⵙⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴳⴳⵯⵣ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ
16-03-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⴳⴳⵯⵣ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏ ⵏ ⴰⵛ.ⵃⵉ.ⵉⵙ (-7,51%), ⴷ ⵉⵙ.ⵉⵎ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ (-4,20%) ⴷ ⴰⵍⵢⴰⵏⵚ (-1,17%).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
16-03-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-  -  

ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵔ 16 ⴷ 17 ⵎⴰⵕⵚ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵉⵏⴰⵡⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________