Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  23  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   04:17

read more

ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ, ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ » ⴳ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ
22-11-17
ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ  -  

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ » ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ (ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ) ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ  (ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⴽⵉ ⵚⴰⵍ)
21-11-17
ⴷⴰⴽⴰⵔ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⴽⵉ ⵚⴰⵍ, ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴷⴰⴽⴰⵕ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ) ⵉⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ
20-11-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵉⵕⵥⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴹⴼⴰⵕ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2018.
17-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ, ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⴹⴼⵕ 70 ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2018
17-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴳ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2018 ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ, 70 ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 40,92% ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ, ⵉⵡⴹⵏ 223 (ⴽⴽⵙⵏ ⴳⵉⵜⵏ 52).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
15-11-17
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ "ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵉⵡⵉⵏ", ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)
ⴽⵓⵜⵛⵉⵏⴳ (ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ)  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ