Maghreb Arab Press

read more

21-02-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵣⴹⴰⵕ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵇⵥⵏ ⵎⵖⴷ ⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⴳ ⵡⵓⴳⵓⵣ, ⵏⵓⵎⴰⵍ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
20-02-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ, ⵙ ⵓⴽⵔⵉ ⵏ ⵔⴱⴻⵃ ⵏⵏⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵕⵣⵎ ⵡ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴳ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵛ ⵜⵜⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
17-02-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ, ⵙ ⵜⵉⵙⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵙⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, « ⴱⵉⴳ-ⴽⴰⴱ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
16-02-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ, ⵜⵙⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰⵜ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 4 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ “ⴰⵍⵢⵓⵜⵉⵙ” ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
15-02-17
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ/  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 4 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ “ⴰⵍⵢⵓⵜⵉⵙ” ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵔ 19 ⵉⴱⵔⴰⵢⵔ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ .ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ” .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
15-02-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

- ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵉⵔⴳⴳⵉⴳ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ « ⵎⴰⵕⵓⴽ ⵜⵉⵍⵉⴽⵓⵎ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵔⵎⵜⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________