Maghreb Arab Press

ⴰⴽⵡⴰⵙ  16  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   10:36

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ  -  

ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵣⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 10% ⴳ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ (ⴰⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ)
09-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⵣⴼⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ 5,1 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⵙ 10% ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵎⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ 45 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
07-08-18
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ « ⴽⵓⵏⵜⵓⵏⵉⵔ ⵎⴰⵏⴰⵊⵎⵏⵜ » ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵚⵉⵟ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ 45 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵉⵢⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ .. ⵉⵖⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⴰⵎⵣⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⴰⴽⵎⵍ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ (ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)
06-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵣⵎⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵏⵣⵉ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⴰⴽⵎⵍ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵙ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵉⵖⵍⵉ ⴳ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ 4.86 %, ⵙ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⵙⵢⵉⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ
02-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 47.18 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⵙⵢⵉⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ
24-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵎⴰⵏ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵍⴽⵎ 3,2 % ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
04-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 3,2% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018, ⴷⴰⵜ ⵏ 3,2 % ⴳ ⴰⵎⵎ ⴰⵣⵎⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴷ ⵏ 2,6%.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________