Maghreb Arab Press

read more

ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ.. ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵜ ⵙ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵉⵟ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵀⵉⵏⵉⴽⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ « ⵎⵉⵏⵓⵕ » ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
05-10-16
ⴱⴰⵏⴽⵓⴽ  -  

ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⵢⵍⵓⵏⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵓⵍⴰⵀ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵀⴰⵢⵏⴽⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ « ⵎⵉⵏⵓⵕ », ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ, ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵜ ⵙ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⴱⵉⵟ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴰⵟⵍⵓⵏⵜⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ” ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ “ⵎⵉⵏⴰ” (ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ)
04-10-16
ⵜⵓⵏⵙ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⵏⵊⵉⵍ ⴳⵓⵕⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴰⵟⵍⵓⵏⵜⵉ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⴳ ⵓⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵎⵉⵏⴰ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵓⴳⵓⵣ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 42.6% ⴳ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2016 (ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ)
05-09-16
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴼⴰⵜⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⵓⵣ ⵙ 42.6% ⴳ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2016, ⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⵍⴽⴰⵎ 29,42 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⴰⵎ, ⵎⵏⵉⴷ 41,95 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⴰⵎ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
« ⵎⴰⵕⵃⴰⴱⴰ 2016 » : ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 460 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵙⴳ 5 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉⵣⵔⵉⵏ
02-09-16
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 460 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵙⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵃⴰⴱⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵣⵡⴰⵕ ⴷ ⵕⵡⴰⵢⴰⵍ ⵖⵕⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵅⴼ ⵓⵏⵣⵡⵉ
24-08-16
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ (ⴽⵓⴱ 21) ⵙⵉⴳⵓⵍⵉⵏ ⵕⵡⴰⵢⴰⵍ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ (ⴽⵓⴱ 22) ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵕ, ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵏⵣⵡⵉ, ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵉⵙⴷⵔⴼⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⵏⴹⴰⵏⵜ (ⵜⵉ ⵉⴼ 1)
10-08-16
ⵕⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⵉ ⵉⴼ 1 ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰ ⴳ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⵏⴹⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵄⵍⴰⵢⵏ 660 ⵏ ⵉⵎⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉⵏⴳⵔ 23 ⴰⵔ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ( ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵀ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴷⵔⵓ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⵏ 660 ⵏ ⵉⵎⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵎⵉⵜⵔ ⴽⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵉⵏⴳⵔ 23 ⴰⵔ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵀ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________