Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:05

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ : ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴰⴹⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵔⴼⵓⴷ, ⵙⴳ 25 ⴰⵔ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
08-10-18
ⴰⵔⴼⵓⴷ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⴼⵓⴷ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ
04-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵟⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵎⵉⵜⵔⵉ ⴱⴰⵟⵕⵓⵜⵛⵉⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ (ⵡⵓⵍ ⵙⵜⵔⵉⵜ ⵊⵓⵔⵏⴰⵍ)
01-10-18
ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ  -  

ⵢⵓⵔⴰ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⴰⵡⴰⵙⵙⴰⵏ « ⵡⵓⵍ ⵙⵜⵔⵉⵜ ⵊⵓⵔⵏⴰⵍ », ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵥⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵙⵉⵏⵎⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵔ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⵎⵓⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴽⵏⴰⵙ: ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⵓⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 11 % ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018
26-09-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⴳⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ 11% ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⴷ ⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⵎ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ
18-09-18
ⴼⴰⵙ  -  

ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴰⵎ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴳ ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ
18-09-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⴳⴰ ⵡⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵍⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵍⵀⵉⵔⵙⵉⴽ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵏⵉⵙ ⵣⴼⵉⵣⴷⵉⵜⵛ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ