Maghreb Arab Press

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ « ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ » ⴳ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴳⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⵙⵉ)

ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵜⵃⵍⵍⴰⵀ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⵙⵉ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ « ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ » ⴳⵔ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⴼⵕⵉⵇⵢⴰ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ « ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ » ⴳ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴳⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⵙⵉ)
23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⵙⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵎⵉⴷⴰⵡⵉⴽ2017), ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵔⵉⵏ ⵙⴳ22 ⴰⵔ 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⴱⵔⵛⵍⵓⵏⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵏⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ « ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⴰⴷⴷⵓⵔ » , ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ « ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ».

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⵙⵉ ⵉⴳⴰ ⵙⵉⵊⵉⵍⵎⴰⵙⵙⵉ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵜⵏ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵢⴰⵜ, ⴳ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴰ ⵡⵉⴽ ⴳ ⴱⵔⵛⵍⵓⵏⴰ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.