Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:05

ⵕⵕⴱⴰⵟ.. ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⴰⵎ ⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⴽⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⴰⵎ ⵙⴰ ⴷ ⵉⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ 2018, ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵡⵙⴼⵙⵉ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ.
ⵕⵕⴱⴰⵟ.. ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⴰⵎ ⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ 2018
11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏⵉⵎⵉ ⵢⴳⴰ ⵓⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ « ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ » ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⵉ ⵏ ⵜⵢⵉⵔⵉ ⴷⵓ ⵎⵓⵏⴱⴱⵉⵔⵢⴰⵍ ⴷ ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽ ⴷⴰⴼⵉⴷ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⵚⴼⴰⵟ, ⴰⵙⴼⵙⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴷⵖ ⵜⴱⴹⴰ ⴳ 349 ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⵙⵔ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜⵉⵏ ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ, « ⵓⵎⵏⵉⴷ » ⴷ « ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⵓⵙⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 », ⴷ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ » ⴷ « ⵓⴷⵔⵉⵣ ».

ⴷ ⴰⵔ ⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷⵉⴳⴳⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⴼⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ ⵏ 2018 ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵢⵉⵔⵉ ⴷⵓ ⵎⵓⵏⴱⴱⵉⵔⵢⴰⵍ, ⴽⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵕⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵉⵙⵜ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵓ ⵎⵓⵏⴱⵕⵢⴰⵍ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⴰⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⴰⵢⵓⵔ ⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2008.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.