Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ 4% ⴳ 2017 ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ 3,3% ⴳ 2018 (ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵙ 4% ⴳ 2017 ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ 3,3% ⴳ 2018, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⵔ 3,5% ⴳ 2019, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ 4% ⴳ 2017 ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ 3,3% ⴳ 2018 (ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)
20 ⵎⴰⵕⵚ 2018

"ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴰⵔ 4% ⴳ 2017, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⵍⵉ ⵡⵜⵉⴳ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵙ 14,8%, ⴰⵎⵎⴰ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ, ⵜⴱⵉⴷⴷ ⴳ 2,7%", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⴳ 2018, ⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵉⴹⵕⵏ ⴰⵔ 10 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⴷ, ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 80 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵇⵏⵟⴰⵕ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵙ 2,3% ⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ ⵙ 3,2%, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵙ 3,3%, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.