Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵀⴰ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ 06:00 ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 18 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 06:00 ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 19 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ
19 ⵎⴰⵕⵚ 2018

- ⵜⴰⵣⴰ: 44

- ⵛⵛⴰⵡⵏ: 18

- ⵉⴼⵔⴰⵏ: 15

- ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ: 11

- ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ: 10

- ⵓⵊⴷⴰ, ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ: 9

- ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ: 7

- ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ: 5 mm

- ⵎⴽⵏⴰⵙ: 4

- ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵕⵕⴱⴰⵟ: 3

- ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵚⵟⵟⴰⵜ: 1

- ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵢⵢⴰ, ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ, ⴼⴰⵙ, ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ, ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ: ⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.