Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵀⴰ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ 06:00 ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 19 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 06:00 ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 20 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ
20 ⵎⴰⵕⵚ 2018

- ⵓⵊⴷⴰ, ⵕⵕⴱⴰⵟ: 6

- ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵟⴰⵏⵊⴰ: 5

- ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ: 4

- ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ, ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⵜⴰⵣⴰ: 3

- ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ: 2

- ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⴰⵙⴼⵉ, ⵉⴼⵔⴰⵏ: 1

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.