Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:10

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ18 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ18ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ18 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017
18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵟⴰⵏⵊⴰ: 22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ: 23 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ: 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ: 31 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ: 26 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ: 27 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ: 33 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: 26 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ: 21 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ: 22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ: 26 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ: 25 ⵏ ⵜⴼⵙ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.