Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   13:00

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵟⴰⵏⵊⴰ: 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ: 25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ: 25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ: 29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ: 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ: 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ: 31 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ: 25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ: 26 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ: 22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ: 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.