Maghreb Arab Press

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵕ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵎⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 8 ⵖⵓⵛⵜ 2018, ⵅⴼ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 06 ⵖⵓⵛⵜ 2018
06-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 06 ⵖⵓⵛⵜ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⴳ ⵍⵢⵉⵊ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ (ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ)
29-05-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵣⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵢⵉⵊ (ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ) ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵖⴰⵏⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵡⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ "ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ" (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ)
15-05-18
ⴰⴽⵕⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ "ⴰⵎⴰⴷⵢⵓⵙ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ "ⴰⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ... ⴰⵔ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ", ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵏⵉⵢⵏ ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵡⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ « ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018
04-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵉ "ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ" ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ "ⴷⵖⵢⴰ" ⵙⴳ ⵍⴳⵔⴳⴰⵔⴰⵜ
27-04-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, "ⵍⵇⴰⵍⴰⵇ" ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⴳ ⵍⴳⵔⴳⴰⵔⴰⵜ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵏⴳⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ "ⴷⵖⵢⴰ" ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵙⵙⴱⴹⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴷⵓⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ
27-04-18
ⴱⵕⴰⵥⴰⴼⵉⵍ  -  

ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵎⵡⴰⵎⴱⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵕⴰⵥⴰⴼⵉⵍ, ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⴷⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴳⵓⵏⴳⵓ, ⴷⵓⵏⵉⵙ ⵙⴰⵙⵓ ⵏⴳⵉⵙⵓ, ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⵣⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________