Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  25  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   08:17

read more

ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ
23-02-18
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⴷ ⵜⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⴷⵉⵔⵉⴽⴰ ⵎⵓⴳⵉⵔⵉⵏⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
20-02-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⴷ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵡ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴳ 2018, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ 193 ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
14-02-18
ⵍⴽⵡⵉⵜ  -  

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⵉⵖⴰⵍ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ "ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵍⴰⵍⵜ" (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
13-02-18
ⵍⴽⵡⵉⵜ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⵉⵖⴰⵍ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ « ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ: ⵉⴷⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ
29-01-18
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  

ⵉⴷⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ: ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ
25-01-18
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵉⴷⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⴱⵉⵍⴳⵕⴰⴹ
ⴱⵉⵍⴳⵕⴰⴹ  -  

ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ, ⴱⵉⵍⴳⵕⴰⴹ, ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⵉⵍⴳⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⴷⵓ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⴷ ⵍⴱⴰⵍⵇⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________