Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:07

ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴳ ⴰⵏⴽⵓⵏ

ⵕⵓⵎⴰ  -  
ⵉⴽⵛⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴳ ⴰⵏⴽⵓⵏ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⵉⵎⴰⵔⵛ /ⴰⵎⵎⴰⵙ) ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ -ⴰⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ.
ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴳ ⴰⵏⴽⵓⵏ
27 ⵖⵓⵛⵜ 2016

ⵎⵓⵜⵏ 267 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⴳⵯⵙⵏ ⵄⵍⴰⵢⵏ 400 ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ 6,2 ⴳ ⵢⵉⴹ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵉⴼⵍⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵕⵥⴰⵏⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⴰⵕⵥⵢⵓ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ. ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵊⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ . ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵕⵓⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⴱⵓ ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵃⵜⵜⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵖⵓⵛⵜ 2016

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.