Maghreb Arab Press

ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴱⴰⵏⴳⵉ  -  
ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵢⴰⵏ ⴷⵉⴽⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⴹⴰⴱⵉⵟ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ (ⵎⵉⵏⵓⵙⴽⴰ),ⵉⵜⵜⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵢⵢⴰ ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⴰⵕ ⵏ ⴱⴰⵏⴳⵉ.
ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
04 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⴽⵔⴰⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵎⵉⵏⵓⵙⴽⴰ), ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵡⵙ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵢⵢⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.