Maghreb Arab Press

ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ : ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵡⵏⴰⴹ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵡⵏⴰⴹ, ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵡⵏⴰⴹ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ : ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵡⵏⴰⴹ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳⵉⵙ, ⵙ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵏⵢⵔⵓⴱⵉ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵖⴰⵎⴱⵓ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ « ⵎⴰⵔⵜⵛⵉⴽⴰ ⵎⵉⴷ » ⵙⵄⵉⴷ ⵣⵔⵓ, ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.


ⵜⵔⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵎⵔⴰ ⵏ ⵡⵏⴰⴹ (ⵙⴳ 4 ⴰⵔ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⴰⴷ) ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⴽⵉⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵙⴳ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⴽⵉⵜ ⴰⵎⴰⴹⵓ, ⴷ ⵜⵉⵎⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵡⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵔⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵣⵉⵍ ⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽⵉⵎⴰⵡⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⴰⵔⵙⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.