Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   11:34

ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵍⴰ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ (ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵏ)

ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵕⵉⵚ (ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)  -  
"ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵍⵍⵉ ⴱⴱⴷⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴷⴰⵍⴱⵉⵕⵟⵓ ⴽⴰⵕⵍⵓⵚ ⴰⴳⵓⵣⵉⵏⵓ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴰⵏⵢⵉⵍ ⵕⵓⵎⵉⵕⵓ, ⵔⵏⵓⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵍⴰ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵍⴰⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⴰⵏ.
ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵍⴰ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ (ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵏ)
23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⵕⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ", ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴳⵓⵣⵉⵏⵓ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ "ⵊⵓⵏ ⵉⴼ ⴽⵉⵏⵉⴷⵉ" ⵏ ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵕⵉⵚ, ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ "ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵏⵜ ⵏ "ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵔⴰ, ⵓⵔ ⵉⵣⵍ"".

ⴰⵎⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴰⵏⵢⵉⵍ ⵕⵓⵎⵉⵕⵓ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵜⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ (ⵟⵓⵟⴰⵍ ⵏⵢⵓⵣ), ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵙⵓⵍ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵏⴳⵉⵔⵉⵏ ⵏ "ⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ" ⵉⵎⵖⵣⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵙⵉⵏ ⵙⵙⵍⴰⵃ, ⴰⴳⵉⵏ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵓⵍ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉ ⵡⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ, ⵉⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

 

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.