Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  13  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:13

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018
04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵟⴰⵏⵊⴰ: 20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⵕⵕⴱⴰⴹ: 20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ: 19 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 21 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⵍⵄⵢⵓⵏ: 22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ: 19 ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ: 18 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 17 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ : 21 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ : 13 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⴼⴰⵙ : 20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ : 18 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⵡⵊⴷⴰ : 21 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.