Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  13  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:47

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 06 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 06 ⵖⵓⵛⵜ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 06 ⵖⵓⵛⵜ 2018
06 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵟⴰⵏⵊⴰ : 37 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⵕⵕⴱⴰⴹ : 34 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ : 29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ : 26 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⵍⵄⵢⵓⵏ : 32 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ : 25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ : 22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 44 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ : 42 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ : 42 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⴼⴰⵙ : 42 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ : 29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
 

ⵡⵊⴷⴰ : 38 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.