Maghreb Arab Press

read more

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵕ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⵉⵙⵉ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
18-01-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ, ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵕ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 17.01 ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵉⵙⵉ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ
16-01-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵙⵔⵎⵓⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⵡⵡⴰⵜ ⵛⴰⵄⴱⵉⵢⵢⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
09-01-17
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ , ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵏⵉⴳ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴱⴳ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴰⵎⵣⵕⵥⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⴳⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵣⴰⴽⴰⵔⵢⵢⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴰⵕⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴷⵊⵉⴱⵓⵜⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ.. ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
06-01-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵜⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (9 ⵏ ⵉⵎⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⵉⵍⵓⴷ) ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴽ, ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴳ ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴽⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵕⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵜⵙⵙⴰⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵕⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵙⵔ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵍⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⵕ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ)
29-12-16
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵕⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵍⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⵕ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵃⵍⴰⵊⵊⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔⴰⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ “ⵜⵏⴽⴹ ⵛⵉⴳⴰⵏ” ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ “ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵔⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ” ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
26-12-16
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ “ⵜⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ “ⵓⵏⵏⴽⴹ ⵏⵏⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ” ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ “ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵔⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ” ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵚⵚⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵜ ⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵕ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵓ ⵉⵙⵓⴼⵓ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵚⵚⴰⴷ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉ (ⵏⵏⵉⵊⵉⵕ) ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴰⵔ 19 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________