Maghreb Arab Press

read more

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ  ⵢⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵖⴰⵏⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
17-02-17
ⴰⴽⵔⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵖⴰⵏⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵢⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵖⴰⵏⴰ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
17-02-17
ⴰⴽⵔⴰ/  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵃⵎⵎⴰⴷⵓ ⴱⴰⵡⵎⵢⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵖⴰⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵖⴰⵏⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴱⴷⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵖⴰⵏⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ)
16-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴱⴷⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ , ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
07-02-17
ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⴼⵉⴷⵉⵔⵉⴽⴰ ⵎⵓⴳⵔⵉⵏⵉ, ⵜⴰⵙⵎⴷⵢⴰⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵛⵔⴽⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵔⴳⴰⵍ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵍⵅⵔⵉⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ
07-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ , ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵍⵅⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ 2016-2017.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ: ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵍⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ
06-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵍⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ
ⴱⴰⵏⵊⵓⵍ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⴱⴰⵏⵊⵓⵍ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴷⴰⵎⴰ ⴱⴰⵕⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________