Maghreb Arab Press

read more

ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ : ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵣⴰⵕ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵕ
20-03-17
ⵏⵢⴰⵎⵉ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵕ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵓ ⵉⵙⵓⴼⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⴰⵎⵉ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵕ, ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⴰⵎ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ.. ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ «ⴽⴰⵔⴰⵏⵙ ⵎⵓⵏⵜⴰⵏⴰ » ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ 150 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ
17-03-17
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ  -  

ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ « ⴽⴰⵔⴰⵏⵙ ⵎⵓⵏⵜⴰⵏⴰ » ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ 150 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱ :ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵍ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
14-03-17
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵍ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵊⵔⵉ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵢⴰⵜⵓⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴷⵓ ⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ (ⴼⴰⵔ) ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵏ ⵜⵖⴰⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
13-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ/  -  

ⵙ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵢⴰⵜⵓⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ (ⴼⴰⵔ) ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴷⵓ ⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ (ⴼⴰⵔ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⵏ ⵜⵖⴰⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ 12 ⴰⵔ 14 ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵄⵙⴽⵕⵉⵢ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ "ⴰⵎⵏⵏⵉ 47" ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵟⵉⴼ ⵡⴰⵀⴱⵉ ⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ
10-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵯⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴼⵇⵉⵀ ⵟⵟⵉⵟⵡⴰⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ "ⴰⵎⵏⵏⵉ 47" ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵟⵉⴼ ⵡⴰⵀⴱⵉ ⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 60
07-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ/  -  

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⴰⴽⵔⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 60.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴽⵎⵍⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴽⵔⴰⵏⵙ ⵎⵓⵏⵟⴰⵏⴰ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⴽⵉⵕⵏ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ/  -  

ⴽⵎⵍⵏⵜⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ « ⵊⵉ ⵉⵏ ⵉⴼ ⵔⴰⴱⵙⵓⴷⵉ » ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ28 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴽⵔⴰⵏⵙ ⵎⵓⵏⵟⴰⵏⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⴽⵉⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵓⵙ-ⵉⴼⵓⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________