Maghreb Arab Press

read more

ⵉⴼⵓⴽⴽⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016-2017
09-08-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⵓⴽⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⴰⵕⵏ ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ 2016-2017, ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵣⵓⵏ ⵜⵉⵙⵙ 65 ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴼⵓⴽⴽⴰ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼⵙⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016-2017
09-08-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⵓⴽⴽⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016-2017.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵍⵢⴰⵙ ⵄⵎⴰⵔⵉ ⵉⴼⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ (ⴱⴰⵎ)
08-08-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵖⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ (ⴱⴱⴰⵎ) ⵎⴰⵙ ⵉⴼⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵍⵢⴰⵙ ⵍⵄⵓⵎⴰⵔⵉ ⴰⴷⵖⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 04 ⵖⵓⵛⵜ 2017
04-08-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 04 ⵖⵓⵛⵜ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
03-08-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴷⴷⵉⴷⵏⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⵓⵔⵣⵉⴼⵜ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙⴽⴰ ⴰⴽⵡⴰⵙ
02-08-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ/  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ ⵎⴰⵙ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵔ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________