Maghreb Arab Press

read more

ⵜⵉⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵜⴰⵎⵏⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
05-06-17
ⵎⵓⵏⵕⵓⴼⵢⴰ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵏⵕⵓⴼⵢⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵙⵉⴷⴰⵡ) ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
05-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⴽⴽⵜⵜⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⵕⴱⵉ
05-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵜⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 10 ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⵕⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰⵛⴽ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴷⵓⵣ ⴷ ⴳⴰⵔ ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ
02-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵉⵡⵡ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 3 ⴷ 4 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵙ ⵎⴰⵏⵔⵓⴼⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⴰⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 51 ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ « ⵙⵉⴷⴰⵡ » ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵉ ⵡⵙⴰⴷⵎⵔⵙ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
01-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⵉⵖ ⵅⴼ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ
31-05-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵉⴼⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

- ⵉⴼⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵔⵉⵊⵉⵜ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ, ⵙ ⵜⵖⵓⵕⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________