Maghreb Arab Press

read more

ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
15-05-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
«ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ?” ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
10-05-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ “ⵙⵉⵔⴱⴰⵏⵟⵉⵙ” ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷⴷⵓ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵓⵇⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ?”.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵎⵓⴼⵜⵜⵉⵛ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉ
08-05-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ , ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵏⵉⴳ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵎⵓⴼⵜⵜⵉⵛ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⴳⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵓⵙⵉ ⴰⵍⴱⵉⵔⵜⵓ ⴰⵣⵉⴷⵉⵔⵓ ⵍⵓⴱⵉⵙ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉ, ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ
08-05-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵍⵓⴷⵢⵉ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵓⵙⵉ ⴰⵍⴱⵉⵔⵜⵓ ⴰⵣⵉⴷⵉⵔⵓ ⵍⵓⴱⵉⵙ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉ, ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⴽⵉⵎⴰ ⵍⵃⵉⵟⵉ ⴰⵔ ⵇⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ « ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴽⵓⴱ22 « ⴷ « ⵜⴰⵏⴱⵔⴰⵣⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ » (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ)
01-05-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴳ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⴹ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵇⴰⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⴽⵉⵎⴰ ⵍⵃⵉⵟⵉ ⴰⵔ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ « ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴽⵓⴱ22 « ⴷ « ⵜⴰⵏⴱⵔⴰⵣⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ » .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 2351 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
29-04-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ 2351 (2017) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵎⵓⴼⵜⵜⵉⵛ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵊⵉⵏⵕⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴰⵏⴱⴱⴰⵟ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⴼⵔⵉⴽⵓⵎ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ , ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵏⵉⴳ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴷⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵍⵎⵓⴼⵜⵜⵉⵛ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⴳⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵍⵊⵉⵏⵕⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵓⵎⴰⵙ ⵡⵓⵍⴷⵀⴰⵡⵙ, ⴰⵏⴱⴱⴰⵟ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴰⴼⵔⵉⴽⵓⵎ), ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴰⵔ 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________