Maghreb Arab Press

ⴰⴽⵡⴰⵙ  26  ⵉⴱⵔⵉⵔ   2018   |   20:23

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵓⵎⵔⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵉⵎⵜⴰⵢⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵉⵙⵓⵎⵔⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵉⵎⵜⴰⵢⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ 92 ⵏ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ: ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵎⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵍⵎⵉⵚⴷⴰⵇⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
19-04-18
ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ  -  

ⵙⵎⵖⵔⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ, ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷⵍⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⴳⵓⵣⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵍⵎⵉⵚⴷⴰⵇⵢⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ .. ⵕⵥⵥⵎⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ-ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ
19-04-18
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  

ⵕⵥⵥⵎⵏⵜ, ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵛⵎⵎⴰⵛ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ: ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ "ⴰⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ" ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍ ⵅⴼ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ (ⵉⵏⴰⵡⵏ)
18-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⴰⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵉⵜ : ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ, ⵏⵖⴷ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⵉⵇⵇⵉ", ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ "ⴰⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ" ⵉⵙⴽⵓⵎⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵖⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉb ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
17-04-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⵓⴳⵔ, ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
13-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⵡⵉⵜⵉⵜ-ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴰⴽⵡⵉⵜⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵙⴽⵔ ⵄⵡⵉⴷ ⵍⵄⴰⵏⵣⵉ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ: ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ
12-04-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜ ⵜⵉⴷⴷⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 40 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________