Maghreb Arab Press

read more

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ
19-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵜⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵜⵉⴷⴷⵜ ⵜⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵖⵟⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴰⵍ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⴳ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵏ ⵛⵎⵎⴰⵛ)
17-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵕⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴱⵏⵏ ⵛⵎⵎⴰⵛ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⵟⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴰⵍ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⵔⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵉ ⵢⵎⴰⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⵚⵃⵕⴰ : ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵕ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⵣⵉⵍ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ (ⴽⴰⵢ ⴷⵓⵔⵙⵉ)
17-01-18
ⴱⴰⵕⵉⵣ  -  

ⵉⵙⴽⵜⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ-ⵢⴰⴼⴰ ⵍⵓ ⴷⵔⵉⵢⴰⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵕⵉⵣ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵉⵕ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007 ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-ⵉⵜⵃⵓⴱⵢⴰ: ⵜⴰⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ
17-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵜⵃⵓⴱⵢⴰ, ⵊⵉⵔⵎⴰ ⴰⵎⵉⵏⵜ, ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵜⵃⵓⴱⵢⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ
16-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴰⴼⴰⴷ ⵙⴼⵙⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.. ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ
13-01-18
ⴼⴰⵙ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏⵓⵎⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴷⵇⵉ ⴽⴰⴱⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏⵓⵎⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ