Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  21  ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ  2018   |   18:15

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵜⵓⵕⴽⵉ
ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵏⵇⴰⵕⴰ, ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵊⴰⴱ ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⴰⵕⴹⵓⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰⵇⴰⵜ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ
06-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⵕⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ , ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ « ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰⵇⴰⵜ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ » ⴷ « ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⴰⵏⴷⵉⵣ » ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
06-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ « ⴰⵏⴷⵉⵣ », ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⵎⵉⵣⴰ ⵎⵓⵏⴽⴰⴹⴰ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵏⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ
05-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴽⵛⵎⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ, ⴷ ⵉⵖⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏ ⵄⵜⵉⵇ)
04-07-18
ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏ ⵄⵜⵉⵇ)  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵡⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⵏ ⵄⵜⵉⵇ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵚⵚⵅⵉⵔⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵜⵉⵏⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵙⵓⵙⵢⵓ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵙⵏⵓⴱⴳ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ : ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵏ ⵢⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
04-07-18
ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵏ ⵢⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ
03-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________