Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:02

ⴰⴽⵛⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵎⵉⴷⵕⴰⵏⴷ (ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ)  -  
ⵉⴽⵛⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ) ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵉⴷⵕⴰⵏⴷ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵊⵓⵀⴰⵏⵙⴱⵓⵔⴳ.
ⴰⴽⵛⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
07 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵙⴽⵔⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⴷ ⵉⵎⵎⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⵖⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ, ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ, ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵔⴰⴽⴰ ⵛⵛⴰⵄⴱⵢⵢⴰ, ⵍⵇⴰⵙⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ 73 ⵉⵎⵎⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ .

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⴰⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ 2004 ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.