Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  20  ⵎⴰⵢⵢⵓ  2018   |   17:42

ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ.. ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵜⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (9 ⵏ ⵉⵎⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⵉⵍⵓⴷ) ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴽ, ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴳ ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴽⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵕⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵜⵙⵙⴰⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ.. ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
06 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⴷ ⴽⵜⵉⵏⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵎⴷⴼⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⵉⵍⵓⴷ 1421, ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵖⵏⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵎⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⵚⵚⵉⴼⵟⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷⴷⵔⵏ ⴷⴷⵓ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ 38 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⴽⵔ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⴹⵖⴰⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵙⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵙ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ ⴷ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ, ⵉⴷⵖ ⵉⴳⴰ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⴷⴷⵓⵙⵏ ⵅⴼ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵡⵙ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵛⵇⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴳⵯⵓⴷⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵏⵜ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵓ ⵡⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙⵔ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴱⴳⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵉⴼⵜⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵙⴰⴼⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵙⴷⵉⴷⴷⵏ ⴰⵙⵓⴼⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵎⵉⵔⵓ ⵙⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵣⴷⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴰ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵎⴰⵢⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⴼ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⵉ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏⵓⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ, ⵉⵔⵛⴰⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵓⵙⴳⴳⴰⴷ ⴰⵏⵖⴱⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⵥⴰⵎ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵔⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵔⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⵕⵚⵚⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ , ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔ, ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵣⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⵓⴽⴽⵯⵓ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵉⵎⵔ ⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.