Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   12:43

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⴼⵉⵜⵏⴰⵎ

ⵀⴰⵏⵓⵢ  -  
ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴳ ⵀⴰⵏⵓⵢ ⴳ ⵓⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⴼⵉⵜⵏⴰⵎ.
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⴼⵉⵜⵏⴰⵎ
16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴳ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵏⵡⴰ ⴱⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⵓⵕ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴼⵉⵜⵏⴰⵎ, ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴽⵍⵜ ⵜⴰⴼⵉⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵢⴰⵏⵖ ⵜⵛⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵉⴳⴰ ⵎⵙⴰⵙⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⴷⵓⵙ ⵜⵉⵇⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⵉ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ.


ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵢⴰⵏⴳ ⵜⵛⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵇⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴰⴼⵉⵜⵏⴰⵎⵉⵏ ⵜⴳⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵄⴷⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵏⵣⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵜⵉⵇⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.