Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   13:01

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ: ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⵔⵔⵓⴱ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵉⵙⴽⴰⵔ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⴰⵔⵔⵓⴱ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎ ⵉ ⵢⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ.
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ: ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⵔⵔⵓⴱ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵉⵙⴽⴰⵔ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ
23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⴼⵉⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴹⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵎⵅⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⴷⵓⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ,  ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵏⵉ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⴳⵍⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵉⴳⵉ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵏⵉ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴽⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ , ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⴼⵔⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.