Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  15  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   04:59

ⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵉⴷⵔⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ,ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
ⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ
30 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵙⵓⵖⵏⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵍⵉⴱⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵉⵎⴰⵏⵓⵢⵉⵍ ⵎⴰⴽⵕⵓⵏ ⴳ ⵍⵉⵍⵉⵣⵉ, "ⴰⴷ ⵡⵓⵔⵉⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴳ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ".

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵇⴱⵍⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⴼⴰⵢⵣ ⵙⵕⵕⴰⵊ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵍⵎⵓⵛⵉⵔ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵃⴰⴼⵜⴰⵕ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵟⵓⴱⵕⵓⵇ (ⵜⴰⵇⴱⵍⵜ), ⴷ ⵄⴰⵇⵉⵍⴰ ⵚⴰⵍⵉⵃ ⵄⵉⵙⴰ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵟⴰⵕⴰⴱⵍⵓⵙ, ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵍⵎⴰⵛⵔⵉ: "ⵏⵙⵓⵖⵏ ⴰⴷ ⵏⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵓⴷⵓⵙ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵍⵎⵉⵚⴹⴰⵇⵢⵢⴰ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⵣⵔⴽ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵏⵙⴷⴷⵉⴷ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵉⵣⵕⴼⴰⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⴷⵓⵙⵉⵏ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.