Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  17  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   00:00

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ   -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵀⵍⵕ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵉⵏⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ
18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵉⵏⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⴼⵉⴷ ⵛⴼⴰⴽ, ⴰⵎⵛⵉⵡⵕ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵀⵍⵕ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.