Maghreb Arab Press

ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  
ⴱⴷⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵔ 26 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵉⵏⵣⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵣⵕⴼ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ».
ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ
24 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⴳⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵉ ⵢⵎⵓⵣⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴽⴽⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ. ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ « ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵅⵎⵎⴻⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴷⵔⵓ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵢⴰⵏⵖ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵕⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴼⵙⵓ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏⵏⵖ » .

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵏⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵖⵔⵉⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴰⴼⵏ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.