Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   12:09

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⵓ ⵉⵔⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵎⴰⵕⴰ)

ⵏⵢⵓⴷⵉⵍⵀⵉ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⵉⴷⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⴷⵉⵍⵀⵉ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⵓ ⵉⵔⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⵓ ⵉⵔⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵎⴰⵕⴰ)
15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 21 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵙⵓⵊⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⴰⵢⵍⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ».


ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵓ ⵓⵏⵙⴰ ⴰⵊⵉⵢⵓⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵜⴰⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⴱⵔⵉⴷⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵣⴷⴰⵢ ⴳⵔ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.