Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⵢⵓⴳⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ "ⴰⵇⵇⵏ" ⴳ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵖⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ "ⴰⵇⵇⵏ" ⴳ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵖⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹ, ⵉⵔⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵅⴼ "ⵜⵉⵙⵖⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ", ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵖⵥⴰⵏⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴰⵇⵇⵏ ⴳ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵖⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.

ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ "ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵎⵓⵏⵜ", ⴷ "ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ", ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵍⵖⵓⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.