Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:15

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ
03 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵓⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⴰⵚⵉⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⴰⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵅⴼ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵖⵏ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⵙⵉⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵏ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵜⵓⴳⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵏⴱⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵙⴷⵔⴼⵉ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⴱⴰⴽⵓ ⴳ 5 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⴷ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵏⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.