Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  20  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   00:55

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
30 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ. ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵜⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰⵏⵜ. ⴰⵎⵎⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ. ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⵍⵉ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⴷⵔⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵍⴰⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵏⴰⵊⵉⵎ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⵖⵓⵔⵏⵙⵏ ⵙⵙⴰⵏⴰⴷⴰⵜ ⵍⵎⴰⵏⵊⵉⵎⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.